Undgå bøvl og bøder

Arbejdsgiverens ansvar

Når du ansætter udenlandske medarbejdere

 • Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at dine udenlandske medarbejdere har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse (opholdskort), før de begynder at arbejde i Danmark. Du har også ansvaret for, at de betaler indkomstskat, og at det bliver indberettet til SKAT.

Undgå bøvl og bøder

Sådan er reglerne

 • Det er som udgangspunkt arbejdsgiverens ansvar at have styr på, at hans udenlandske ansatte har papirerne i orden og arbejder lovligt hos ham.
 • Det er vigtigt som arbejdsgiver at være opmærksom på udlændingelovens regler, da det kan få store konsekvenser for arbejdsgiveren, hvis denne ansætter en udlænding, der ikke har den fornødne arbejdstilladelse.
 • Der gælder forskellige regler afhængig af, om udlændingen er fra Norden, fra et EU eller EØS-land eller fra et land uden for Europa. Udgangspunktet er, at der for statsborgere fra de nordiske lande, Norge, Sverige, Island og Finland ikke er krav om en arbejdstilladelse.
 • Hvis udlændingen derimod er tredjelandsstatsborger, hvilket vil sige, at udlændingen er fra et land uden for Norden, EU, EØS eller Schweiz, er der et krav om en fornøden arbejdstilladelse, inden pågældende kan arbejde i Danmark. 
 • Dette gælder også hvis praktikanten skifter praktiksted eller bliver ansat som fodermester på samme arbejdssted. Medarbejderen skal først have en ny arbejdstilladelse inden medarbejderen kan begynde arbejdet.
 • Som arbejdsgiver kan du blive straffet med bøde eller fængsel. Bøden kan være 50.000 kroner pr. påbegyndt måned pr. person, du har beskæftiget ulovligt.
 • SIRI kontrollerer, at udlændinges betingelser, for at arbejde lovligt i Danmark, overholdes ved at sammenkøre forskellige offentlige registre. Derfor er det vigtigt at have styr på, at udlændingen er ansat lovligt. 

Seks trin til at få styr på reglerne

 • Se medarbejderens pas: Statsborgerskab fremgår af passet.
 • Tjek opholdskortet: Det er vigtigt at tjekke, om tilladelsen dækker det arbejde, medarbejderen skal udføre, at det er udstedt i Danmark, at medarbejderen er identisk med personen på billedet, samt at start – og udløbsdato er gyldige. 
 • Tag farvekopi af opholdskort og pas: Gem som dokumentation.
 • Stop arbejdet, når tilladelsen udløber: Hvis medarbejderen ikke har fået en ny arbejdstilladelse inden udløbet af den eksisterende, skal medarbejderen stoppe med at arbejde, når arbejdstilladelsen udløber.
 • Søg aktiv bekræftelse fra medarbejderen: På grund af de mange ordninger og manglende mulighed for at kontrollere, om en arbejdstilladelse er gyldig, bør man iværksætte interne kontroltiltag og processer, hvor udenlandske medarbejdere aktivt skal bekræfte, at deres arbejdstilladelse er gyldig.
 • Tre måneder før udløb: Igangsæt proces om fortsat lovligt arbejde i Danmark. 

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 55 54 03 86