Tag-arkiv: Jobs

Den attraktive arbejdsplads

arbejdspladsDine nye medarbejdere kommer ikke ind af stalddøren af sig selv… Hele landbruget har i en årrække haft svært ved at tiltrække ny arbejdskraft. Der er derfor behov for at gøre landbruget til en mere attraktiv arbejdsplads.
God ledelse, godt arbejdsmiljø og gode resultater i produktionen hænger uløseligt sammen.

Hvad koster det at skifte en medarbejder?

Det koster dig dyrt, hver gang en medarbejder skal udskiftes. Medarbejderen, der er på vej
væk, kan koste både løn og nedsat produktivitet. Rekrutteringen af den nye medarbejder
koster tid og penge, og indkøring medfører nedsat produktivitet hos både den nyansatte
og de personer, der står for oplæringen. Der opstår et værditab, når en fuldt værdibidragende landbrugsmedarbejder udskiftes med en ny.

VEJEN TIL EN GOD FØRSTE DAG

VEJEN TIL EN GOD FØRSTE DAG…

Der findes utallige historier om nye medarbejdere, der er mødt op til en mildt sagt uheldig første arbejdsdag. Negative oplevelser på første dag har konsekvenser. Hvis ikke medarbejderen ligefrem bliver væk dagen efter, giver det i hvert fald et ordentligt hug til trygheden og glæden ved jobbet.

En dårlig første dag kan også forlænge tiden, indtil vores nye medarbejder er helt oppe i gear. Og risikoen for, at ansættelsesforholdet bliver kort, stiger.
Vejen til en god første dag går gennem planlægning. Vi skal være parate til den nye.
Indsatsen skal naturligvis stå mål med virksomhedens størrelse, hvor mange resurser
vi har osv. I det følgende vises en række ideer, der kan benyttes efter behov.

Kontaktperson i virksomheden

Der skal være en person klar til at tage i mod. Der opstår ofte hastesager, og chefen kan blive tvunget ud på opgaver, der virker mere presserende, end at en ny ansat starter. Men hvis det kan ske så sørg for, at der er en backup-person. Det er en kæmpe ærgrelse for en ny medarbejder at tilbringe de første timer alene.

Morgenmad med kollegerne

En gammel klassiker er at have morgenbrød med og bruge en times tid på at
spise og tale om løst og fast. Og fx tage en ”bordet rundt”, så alle får præsenteret
sig selv. Hos dem der brugte tricket fra side 16 med at sende et lille spørgeskema
til den nye ansatte før første dag, er snakken allerede i gang.

Dagsplan og ugeplan

Der bør være en klar plan for, hvad der skal ske i løbet af den første uge. Måske
har du allerede tilsendt den, før den nye ansatte startede. Hvis ikke, så hav den
klar på skrivebordet eller hvad der nu vil være den nye medarbejders faste base.
Brug tid på at tale den igennem med den nye ansatte.

Hav konkrete opgaver klar

Et job kan være så indviklet, at det kræver en stor mængde oplæring at komme
rigtigt i gang. Men kan vi have konkrete opgaver klar til dag ét, vil det skabe stor
motivation hos den nye. Det gælder, uanset om det er en journalist, tømrer, frisør
eller praktikant… Opgaven skal selvfølgelig planlægges, så den ikke gør skade på
kundeforhold og andre relationer.

Rundvisning

Hvis der er tale om et større sted, så vis rundt og hils på folk i andre afdelinger og
forklar, hvad der sker. Det behøver ikke være chefen, der gør det. En kollega – fx
en buddy – kan gøre det ligeså godt. Det er i øvrigt også et fint ansvar at give
sine andre ansatte.

Stress and farming

Farmer-StressedLiving and working as farmer can be very rewarding. However, farming can also be stressful. There are the everyday issues of family life, balancing budgets, planning for the future and keeping up with developments in your area of farming. The added pressures of managing a farm during difficult times like extreme climatic events, market fluctuations or natural disaster can sometimes seem overwhelming. Social isolation and working long, irregular hours can make this harder to cope with.

Keeping yourself in a fit state to enjoy the good times is very important. Keeping yourself fit to weather the difficult times is even more important. A small amount of stress can help keep us motivated. However, persistent stress can result in distress.

Different people respond differently to potentially stressful situations. Be aware of some of the common effects of stress to watch out for in yourself and others:

Watch out for warning signs like irritability, sleeplessness, appetite loss and feeling like you can’t copy anymore.

 • Poor sleep
 • Poor concentration, irritability, and anger
 • Increased drinking or smoking
 • Poor decision making, avoiding making decisions or forgetfulness
 • Changed appetite, not feeling well or nervousness
 • Feel like you are at the end of your tether

Some simple tips to help get you through tough times:

 • Eat healthy, nutritious food
 • Get adequate sleep and have a regular sleep routine
 • Keep physically active
 • Make time to get away from the farm
 • Find things to laugh about
 • Allow yourself time to do something you enjoy
 • Keep socially connected

Talk about your feelings, even if you’re used to sorting out your own problems—some things are really better being shared.

Faktorer der fremmer faglig integration & oplæring

En god start

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet.

Som arbejdsgiver har du pligt til at oplære og instruere dine ansatte – herunder nyansatte og unge – i det arbejde de skal udføre, samt føre tilsyn med at arbejdet kan foregå på en farefri måde som loven foreskriver. Oplæring og instruktion skal ske i arbejdstiden og være tilpasset arbejdets karakter og den enkelte medarbejders forudsætninger. Det er arbejdsgiverens ansvar, at instruktionen er forstået af medarbejderen.

Formål med instruktionen:

 1. At medarbejderen får et bredt kendskab til sin arbejdsplads.
 2. Sikre at de ansatte har en tilstrækkelig viden til at kunne udføre sit arbejde på en farefri måde.
 3. Føre tilsyn med at medarbejderne rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og
  sundhedsmæssigt forsvarligt og følger instruktionerne.
 4. At give medarbejderen den bedst mulige personlige start og modvirke eventuelle ”kulturchok”.

Hvem skal give instruktionen?

 • Lederen har ansvaret for, at instruktionen gives, men kan aftale, at det er andre medarbejdere, der gennemgår bestemte emner på oversigten med den nye medarbejder – fx på et område, hvor de har særlig viden eller erfaringer.

Ved introduktionen

 • Nærmeste leder modtager den nye medarbejder i en afslappet atmosfære på det aftalte sted til den aftalte tid første arbejdsdag. Der afsættes god tid til en uforstyrret samtale om lederens forventninger til medarbejderen, samt en orientering om de vigtigste ”sociale færdselsregler” på arbejdspladsen.
 • Unge medarbejdere, både danske og udenlandske, som er nye på en arbejdsplads har behov for kvalificeret og effektiv instruktion, træning og løbende opfølgning. Din nye unge medarbejder skal i løbet af kort tid kunne håndtere både de faglige krav på arbejdspladsen og de mere uformelle og sociale krav, som er en forudsætning for at blive en del af holdet.
 • For at din nye unge medarbejder kan integreres fagligt og opbygge sin faglige identitet, skal vedkommende introduceres for og oplæres i arbejdsindholdet, de faglige standarder og metoder. Din nye unge medarbejder skal føle sig som en del af gruppen. Derfor skal han/hun opleve tryghed, tillid og anerkendelse fra dig og kollegerne. Den ny medarbejder må ikke blive overladt til sig selv den første dag. Der skal være “mandsopdækning”. Det er vigtigt, at den ny medarbejder oplever, at han/hun er højt prioriteret.

Tid

 • Sæt tid af til oplæringen – det betaler sig. Følg eksempelvis den nye medarbejder tæt i de første 3-5 dage

Vejlederens opgave

 • Den kollega, der er givet ansvaret som vejleder, har til opgave at være personlig ansvarlig for at den nye medarbejder får en positiv og fyldestgørende introduktion til arbejdspladsen.
  Vejlederen viser den nye medarbejder i gang med arbejdsopgaverne i prioriteret rækkefølge og sikrer i den første tid at vedkommende ”løftes” igennem de daglige rutiner og at medarbejderen integreres socialt på arbejdspladsen.
 • Vejlederen skal sørge for at de ansatte får tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion, så arbejdet kan udføres på en farefri måde. Instruktionen skal være tilstrækkelig. Det betyder at instruktionen skal give klar besked om, hvordan medarbejderen skal håndtere situationer og anvende det udstyr der er vigtigt for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sidemandsoplæring

 • Det er en god idé at lade en erfaren medarbejder gå sammen med den nye medarbejder
  i den første periode af ansættelsen. På den måde sørger I sammen for, at nye medarbejdere bliver introduceret til de anvendte metoder på arbejdspladsen og får et indtryk af, hvordan en typisk arbejdsdag forløber.

Glem ikke den sociale integration

 • Din nye unge medarbejdert skal ikke blot opleve at passe til jobbet men også at passe ind på arbejdspladsen. Den sociale integration handler om at sikre, at den nyansatte føler sig accepteret og anerkendt som en del af arbejdspladsens fællesskab og bidrage til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø fra starten. Det sker fx ved frokosten og sociale arrangementer, hvor den nyansatte får sat ansigt på sine nye kolleger og får lejlighed til at opleve omgangsformen og arbejdspladsens kultur.
 • At blive hilst på om morgenen og blive spurgt til, hvordan det går, opleves af mange nyansatte som vigtige tegn på at blive accepteret og anerkendt. En god relation til teamet og lederen har stor betydning for den unge nyansattes identifikation med arbejdspladsen.

Unge medarbejdere

 • Ofte har unge kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om risici og større sårbarhed overfor påvirkninger i arbejdsmiljøet, og der skal derfor tages et særligt hensyn til dem, så de får en god start på arbejdslivet.

”Jeg går med medarbejderne, til jeg er sikker på, at de har lært det, de har brug for” – Masood Butt, arbejdsleder.

En god introduktion til nye medarbejdere betyder at de efter ganske kort tid kan være produktive og et aktiv for virksomheden.

 

Looking for an Internship? You aren’t doing your homework!

Mistakes You’re Making

wrongThe company you are applying to? You haven’t read a page of their website….Amazing!

Here you are, looking for a job–“I am so excited by the opportunity!”–and you haven’t done an ounce of due diligence. And if you did, you made it to the About Page and that’s it. No perusing of the blog. No research on the case studies. You just skimmed the front page and decided to wing it. This isn’t a book presentation in your English class. Get it together!

You do not have a  answer to the question, “What is it you’re interested in doing here?”

By no means am I saying you should, or need to have canned responses for all hypothetical questions. Be yourself and let the interview move as it must. But come on, did you not expect to be asked about what it is you might potentially be doing at this company?

It’s usually at this point at the interview that the decision is made, intentionally or not. If your response is, “Honestly, I’m not sure”… then good luck.

The real question is what value you can provide. Have an answer for that.

You don’t know anything about the founders of the company or the people interviewing you.

Usually, to set up an interview someone has to reach out to you, right? There, you now have a name and an e-mail address. Do some due diligence of your own. Look them up. Find out their role at the company. Read through their LinkedIn. See if you have any mutual friends on Facebook.

Do some good old fashioned digital stalking so that you are more prepared.

Remember: It’s not about what you want. It’s about what you can offer.

Huskeliste til introduktion til arbejdspladsen

Praktiske forhold

Start planlægning af de praktiske forhold i god tid, så alt er klar til medarbejderens
første dag. Afhængig af arbejdspladsen og den aktuelle stilling kan det bl.a. være:

Det kan være, den nye skal bruge:

 • Telefon
 • Navneskilt (på dør og postboks
 • Værktøj
 • Skab

Der kan også være en lang række ting, den nye medarbejder skal have udleveret den første dag. Det kan fx være:

 • Nøgler og adgangskort
 • Password til fx computer
 • Arbejdstøj
 • Relevante e-mailadresser (egen og andres)
 • Relevante telefonnumre (egen og andres)
 • Mobiltelefon
 • Kode til alarmsystem
 • Sikkerhedsudstyr
 • Personalehåndbog

I løbet af de første par dage vil den ny medarbejder have behov for:

 • At blive vist rundt på virksomheden
 • Værdier
 • Kultur
 • Opgaver
 • Mål og visioner

Kort sagt: Hvordan arbejder vi her, hvad er vigtigt for os, hvad arbejder vi med og hvor
er vi på vej hen?

At få at vide:

 • At få en introduktion til virksomhedens eller afdelingens uskrevne regler og
  omgangstone
 • Hvilke opgaver han/hun skal løse nu og på sigt
 • Hvordan opgaverne er prioriteret
 • Hvilke deadlines der er
 • Hvad ledelsen forventer af ham/hende
 • Hvem han/hun skal samarbejde med både internt og eksternt
 • Hvilke kvalitetskrav der er
 • Hvornår han/hun skal deltage i møder, kurser m.v.
 • Hvordan den videre introduktion kommer til at forløbe

At blive sat ind i forskellige ordninger og arrangementer, herunder

 • Kaffe- og madordninger
 • Hvorledes gives melding om sygdom, lægebesøg m.v.
 • Hvorledes afholdes ferie og evt. fridage
 • Fællesarrangementer (fx sport, fredagsøl, personalefester)
 • Frokost- og rygepauser
 • Kørselsordninger

At få information om virksomhedens

 • Telefonsystemer mv.
 • Udlevering af arbejdsmaterialer, fx værktøj, kuglepenne og papir
 • Traditioner, fx fejring af jul, mærkedag, omgangstone m.v.
 • Regler, fx om sikkerhed, arbejdstider, afspadsering, påklædning m.v.
 • Forretningsgange

Kort sagt: Hvad gør vi, hvad gør vi ikke, hvordan gør vi det?

Fordel oplysningerne over tid, så den nye medarbejder ikke drukner i informationer de første dage, hvor alting er nyt og forvirrende.
Den ny unge medarbejder må ikke blive overladt til sig selv de første dage. Det er vigtigt, at den ny medarbejder oplever, at han/hun er prioriteret.

TIP!
Det er en god ide at udpege en kollega til buddy for den nye medarbejder. Kollegaen har til opgave at følge og støtte den nye kollega de første par uger, herunder besvare spørgsmål af mere praktisk karakter, instruere i alarmsystem og spise frokost med vedkommende

Få gratis rådgivning om reglerne for udenlandsk arbejdskraft

medarbejderHar I udenlandske medarbejdere ansat, kan I få en gratis gennemgang af reglerne på området, når SKAT holder informationsmøder i Middelfart, København og Aarhus i starten af marts.

Møderne sætter især fokus på, hvordan I kan hjælpe udenlandske medarbejdere i gang med det danske skattesystem. I kan finde dagsorden og tilmelde jer mødet på skat infomøde

Indhold på møderne:

– de generelle regler for fuld og begrænset skattepligt samt dobbeltdomicil

– reglerne for grænsegængere – hvilke fradrag medarbejderne kan få, herunder rejse-, befordrings- og ægtefællefradrag

– hvordan de hjælper medarbejderne med at søge om skattepersonnummer

– hvordan de hjælper medarbejderne med at få styr på årsopgørelsen.

Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Møderne finder sted på følgende datoer og skattecentre:

6. marts – Skattecenter Middelfart

7. marts – Skattecenter København

8. marts – Skattecenter Aarhus

 

Mistakes Interns Makes

casualTaking the Internship Too Casually

You must approach the internship experience in a professional manner. Establishing goals beforehand will help define what you want to accomplish and how to get there. Because we live in a global marketplace students need to realize how competitive the world is and act accordingly.

An internship is a valuable experience that teaches you how to act and perform professionally in the real world while affording you the opportunity to acquire knowledge and skills in a particular industry. No longer optional, an internship is one of the first things employers look on resumes.

Keep your personal life away from the workplace

While it is great to be friend your colleagues, this friendship should still remain professional. After all, you are in a workplace and need to separate your personal life and work life. Maintain professional behavior, and when meeting for dinner for example, remember to act in the same way you would, were you in the job. In addition, don’t spend your time on your personal social media chatting to your friends at home, as at the job is not the place to do this! This can demonstrate that you are not interested in your internship, and you will be wasting your colleagues’ time.

How To Make Friends During Your Internship Abroad

intern abroadOne of the biggest quarrels that some people have about living, working, studying, or interning abroad is that they won’t know anyone… This is a very common concern which you can overcome by just being more proactive.

If you’re planning on doing an international internship or currently looking to make friends overseas, then you’ve come to the right place.

Here we have useful tips on how to make friends during your internship abroad.

 • Meet Up With Other International InternsMeeting up with other interns is a very good place to start when trying to make friends abroad.
 • Social Media Is Your Friend. This one may come as no surprise but has to be mentioned. There are so many social media outlets that you can use to help you make friends.
 •  Take A Language Course. There are many benefits to taking a language course during your internship abroad. Firstly for obvious reasons, you get to learn a new language. But even more than that, you have the chance to take a class with other foreigners.
 • Get Out Of Your Room. Get out of your room. This one may seem so simple but it’s a major step in making friends. After a long week at your internship you may feel like watching TV all weekend, but its important to go out and be social.
 • Join A Club. A great way to meet new people during your internship abroad is to join a local club. By joining a club you have the opportunity to make new friends who have the same interests as you. There are all kinds of social clubs for you to join that can help you make friends including sports, arts, cultural and many other various clubs. Meeting people who have similar interests as you is a great way to establish and grow a circle of friends.
 • Stay Up To Date With Local Events. When you’re doing an internship in a new country it’s expected that you won’t have knowledge of local venues and events in the area. So it’s beneficial for you to discover and learn about hotspots to visit.

These tips should get you started into making friends during your internship abroad. However, it’s up to you to apply these tips to good use. Don’t forget to be brave, open minded and friendly.

Target your resume for a specific job.

resumeAs a resume screener, I can tell you that resumes often arrived that seemed disconnected from the job we were trying to fill. And some may have been totally qualified, if only they knew how to target their resume to the job description.

It’s simple. A resume can’t get you hired unless it speaks DIRECTLY to the job you’re applying for. When you target your resume to the job you want, it’s a smart way to catch the employer’s eye – and hopefully get the person screening job applications to put you in the “yes” pile. Targeting resumes isn’t just smart, it’s critical! A targeted resume convinces the reader your work will benefit a specific employer and that you should be among the candidates invited in for a closer look.

A targeted resume is a job search marketing tool that

 • Addresses a given opportunity, making it easy to see how your qualifications are a close match to a job’s requirements.

Why Write a Targeted Resume?

Adapting your resume for each position you apply for, takes some time and effort, but helps to make it very clear to hiring managers and whoever else sees your resume that you’re a good fit for the position. Customizing your resume allows you to showcase the qualifications, accomplishments, and particular aspects of your work history that match closely with the requirements listed in the job description.

Will targeting my resume guarantee a job offer?

I’m not telling you that you can get absolutely any job you want just by targeting a resume – you have to have the actual job skills. But some of your skills aren’t as obvious as you’d think, especially to a screener who may give your resume only 8 seconds (on average) before deciding there’s no match.