Tag-arkiv: work denmark

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Har medarbejderen de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne udfylde sit arbejde forsvarligt?

oplæringDet er et spørgsmål, som alle arbejdsgivere skal stille sig selv, når de ansætter nye medarbejdere. Vi kan for eksempel se, at mange af de arbejdsulykker, der sker, bunder i mangelfuld oplæring og instruktion.

Arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte – herunder unge og nyansatte – og føre tilsyn med, at arbejdet foregår på en farefri måde. Det handler om de særlige forpligtelser til oplæring og instruktion ved arbejde, der indebærer en særlig risiko for de ansatte.

Arbejdsmiljøreglerne opstiller ikke noget mindstekrav til oplæringens form eller varighed. Det afgørende er, om oplæringen gør den ansatte i stand til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

– God instruktion og oplæring handler om at have fokus på, hvornår den ansatte har forstået budskabet i højere grad, end nogle bestemte ting arbejdsgiveren skal gøre.

Oplæring
Oplæring er den proces, hvor arbejdsgiveren sørger for, at den ansatte tilegner sig viden og får indøvet færdigheder, så vedkommende kan udføre sit arbejde uden fare for sikkerhed og sundhed.

Instruktion
Instruktion er typisk en målrettet besked eller en ordre om, hvordan den ansatte skal udføre bestemte faser i sit arbejde, for eksempel hvordan den ansatte skal håndtere situationer, tekniske foranstaltninger og udstyr, der er vigtigt for, at arbejdet kan udføres farefrit.

Tilsyn
Tilsyn består i, at arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren spørger til og tjekker, om de ansatte rent faktisk udfører arbejdet på en farefri måde, samt om oplæringen og instruktionen har været tilstrækkeligt

Arbejdstilladelse inden for landbrug

Hvis man er blevet tilbudt arbejde i Danmark inden for landbrug som enten driftsleder eller fodermester, er der nogle særlige betingelser for at opnå opholds- og arbejdstilladelse

gyllevognDu kan få opholds- og arbejdstilladelse, hvis du er ansat som fodermester eller driftsleder inden for landbruget. Du ikke kan få tilladelse til at arbejde som fx landbrugsmedhjælper eller minkpasser. Du kan heller ikke få tilladelse som fx driftsleder inden for gartneri eller skovbrug.

Hvad er betingelserne?

Det er en betingelse, at man som person har alle de faglige forudsætninger, jobbet kræver. Man skal altså kunne varetage stillingen til fulde. Det betyder derfor som udgangspunkt også, at man skal have gennemført en relevant uddannelse.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold
Din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. må ikke være ringere end det normale i Danmark på det fagområde, hvor du skal arbejde.

På landbrugsområdet eksisterer der vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere.

Lønniveauerne fastsættes på baggrund af indmeldinger fra de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og tager udgangspunkt i jordbrugsoverenskomstens lønstigning for faglærte arbejdere.

Ukraine

Ukrainske statsborgere kan rejse uden visum til EU. Ukrainere kan rejse frit og blive i Schengen området i 90 dage i løbet af 180 dage, hvis de er i besiddelse af biometrisk pas men giver ikke retten til at arbejde i EU.

Vejledende lønniveauer

RAR Hovedstaden

Fodermester 26.873 kr ekskl. pension / 29.200 kr. inkl. pension

Driftsleder 28.713 kr. ekskl. pension / 31.200 kr. inkl. pension

RAR Sjælland
Fodermester 26.784 kr. ekskl. pension / 29.103 kr. inkl. pension
Driftsleder 28.697 kr. ekskl. pension / 31.182 kr. inkl. pension

RAR Bornholm
Fodermester 27.165 kr. ekskl. pension / 31.182 kr. inkl. pension
Driftsleder 29.105 kr. ekskl. pension / 31.626 kr. inkl. pension

RAR Sydjylland og RAR Fyn
Fodermester 26.918 kr. ekskl. pension / 29.250 kr. inkl. pension
Driftsleder 28.759 kr. ekskl. pension / 31.250 kr. inkl. pension

RAR Østjylland, RAR Nordjylland og RAR Vestjylland
Fodermester 26.100 kr. ekskl. pension / 28.360 kr. inkl. pension
Driftsleder 27.000 kr. ekskl. pension / 29.338 kr. inkl. pension

Hvad må du – og hvad må du ikke?
Her kan du se, hvad man må – og hvad man ikke må – med en dansk opholds- og arbejdstilladelse som fodermester eller driftsleder.

Arbejde: man må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som man har fået tilladelse til. Bliver man tilbudt et nyt job, skal man ansøge om en ny tilladelse.

Ophold: med en opholdstilladelse har man ret til at opholde sig i Danmark, indtil denne udløber. Herfra skal man søge om en ny eller om forlængelse.

Offentlige ydelser: under opholdet skal man forsøge sig selv og eventuelt medfølgende familie. Man må altså ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp).

 

Mangel på arbejdskraft rammer landbruget

landbrugDanmark er tæt på at nå det højeste niveau for beskæftigelse nogensinde, det er indtil videre kun tal fra 2008 der er højere. Det er positivt nyt, men sætter samtidig landbruget under pres. Det er nemlig blevet særdeles vanskeligt at finde kvalificeret arbejdskraft.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft viser sig blandt andet på det antal ansøgninger landmændene modtager på en opslået stilling. I dag skal man være tilfreds hvis man får 3-5 ansøgere og i blandt dem skal man så vælge en medarbejder, der dels er fagligt kvalificeret, men også passer ind i det eksisterende arbejdsmiljø på bedriften. Det kan godt være en udfordring…

En attraktiv arbejdsplads

Kriterierne for hvad der definerer en god arbejdsplads, er i konstant forandring. Ansatte arbejder ofte anderledes i dag end de gjorde tidligere, og det er ikke nødvendigvis en negativ udvikling. Flere ledere efterspørger medarbejdere, der kan og vil stille spørgsmålstegn ved fastlåste rutiner.

Den gode leder udvikler sig i takt med tiden, og har fokus på at skabe en god arbejdsplads. 86% af alle nyansatte bestemmer sig for at blive eller rejse inden for de første 6 måneder.

Med den indsats det kræver at rekruttere nye medarbejdere og når man tænker på at det kan koste op til 0,5 mio. kr. at skifte for eksempel driftsleder, er det i høj grad indsatsen værd, hvis man formår at holde på de eksisterende.

 

Bliv inspireret til at skabe attraktiv arbejdsplads

arbejdspladsArbejdspladser skal være attraktive for at  tiltrække nye medarbejdere.

En attraktiv arbejdsplads er én, hvor kollegaerne er opmærksomme på hinanden og taler åbent om problemerne, hvis ikke alle trives.

 

Et godt psykisk arbejdsmiljø med gode samarbejdsrelationer, et lavt sygefravær, en begrænset personaleudskiftning og få konflikter er ofte en forudsætning for, at de  ansatte synes om deres arbejde.

En arbejdsplads, hvor medarbejderne ved, hvad de skal og hvorfor, og hvor der er synlig ledelse, glæde og anerkendelse, er attraktiv for medarbejderne. Når dine medarbejdere har en klar fornemmelse af retning og prioritering, kan de levere et godt stykke arbejde af høj kvalitet.

Ofte er det bløde værdier som samværsform og anerkendelse, der umiddelbart tæller for medarbejderens oplevelse af arbejdspladsen. Men en klar strategi og struktur for arbejdet er det, der skaber grundlaget for de bløde værdier og relationerne på arbejdspladsen.

Set, hørt og forstået
Gensidig respekt, accept, værdsættelse, tolerance og humor er nøgleord i arbejdet med anerkendelse. På en attraktiv arbejdsplads føler medarbejderen sig set, hørt og forstået. Oplever medarbejderne sig set, føler de sig værdifulde for arbejdspladsen. Viser du som leder, at du lytter til dine medarbejderes synspunkter, føler de sig hørt og taget alvorligt. Og når du som leder giver tydelige tilbagemeldinger, føler medarbejderen sig forstået.

Kompetent
På attraktive arbejdspladser føler medarbejderne sig kompetente – det giver glæde og selvværd. Følelsen af at være kompetent opstår, når medarbejderen bruger sin faglighed og erfaring til at skabe resultater, der er væsentlige for andre mennesker og for arbejdspladsen.

Værdsat
Værdsatte medarbejdere er glade – og glade medarbejdere giver attraktive arbejdspladser. Medarbejderen føler sig værdsat som menneske, når hun har så gode relationer til kollegaer og ledere, at de viser og udtrykker anerkendelse af hende og hendes indsats.

Tal åbent omkring stress

Det er nødvendigt med en diskussion af, hvordan en travl hverdag kan påvirke den enkelte, samt hvad man som arbejdsplads kan gøre for at håndtere og minimere stress. Første skridt er at det skal være legitimt at tale om.

Brug APV’en
En ArbejdsPladsVurdering (APV), er alle arbejdspladser ifølge loven forpligtet til at lave med jævne mellemrum.

 

Interns Maximum weekly working hours

klokken

An employer must not request or require an intern to work more than the following hours of work in a week, unless the additional hours are reasonable. An intern may refuse to work additional hours if they are unreasonable.

Interns weekly working hours is 37 hours. Average working hours are calculated over a ‘reference’ period, normally 8 weeks. This means you can work more than 37 hours one week, as long as the average over 8 weeks is less than 37 hours a week.

Over time work

Planned daily overtime is not not allowed. Frequent and excessive overtime isn’t good for employees’ health and performance.

What counts as work

A working week includes:

 • job-related training
 • time spent travelling if you travel as part of your job.
 • working lunches
 • paid overtime
 • time spent on call at the workplace
 • travel between home and work at the start and end of the working day (if you don’t have a fixed place of work)

What doesn’t count as work

A working week doesn’t include:

 • time you spend on call away from the workplace
 • breaks when no work is done, eg lunch breaks
 • travelling outside of normal working hours
 • paid or unpaid holiday
 • travel to and from work (if you have a fixed place of work)

Under the general workplace protections, it is unlawful for an employer to force (or try to force) an intern to make an averaging arrangement.

Huskeliste til introduktion til arbejdspladsen

Praktiske forhold

Start planlægning af de praktiske forhold i god tid, så alt er klar til medarbejderens
første dag. Afhængig af arbejdspladsen og den aktuelle stilling kan det bl.a. være:

Det kan være, den nye skal bruge:

 • Telefon
 • Navneskilt (på dør og postboks
 • Værktøj
 • Skab

Der kan også være en lang række ting, den nye medarbejder skal have udleveret den første dag. Det kan fx være:

 • Nøgler og adgangskort
 • Password til fx computer
 • Arbejdstøj
 • Relevante e-mailadresser (egen og andres)
 • Relevante telefonnumre (egen og andres)
 • Mobiltelefon
 • Kode til alarmsystem
 • Sikkerhedsudstyr
 • Personalehåndbog

I løbet af de første par dage vil den ny medarbejder have behov for:

 • At blive vist rundt på virksomheden
 • Værdier
 • Kultur
 • Opgaver
 • Mål og visioner

Kort sagt: Hvordan arbejder vi her, hvad er vigtigt for os, hvad arbejder vi med og hvor
er vi på vej hen?

At få at vide:

 • At få en introduktion til virksomhedens eller afdelingens uskrevne regler og
  omgangstone
 • Hvilke opgaver han/hun skal løse nu og på sigt
 • Hvordan opgaverne er prioriteret
 • Hvilke deadlines der er
 • Hvad ledelsen forventer af ham/hende
 • Hvem han/hun skal samarbejde med både internt og eksternt
 • Hvilke kvalitetskrav der er
 • Hvornår han/hun skal deltage i møder, kurser m.v.
 • Hvordan den videre introduktion kommer til at forløbe

At blive sat ind i forskellige ordninger og arrangementer, herunder

 • Kaffe- og madordninger
 • Hvorledes gives melding om sygdom, lægebesøg m.v.
 • Hvorledes afholdes ferie og evt. fridage
 • Fællesarrangementer (fx sport, fredagsøl, personalefester)
 • Frokost- og rygepauser
 • Kørselsordninger

At få information om virksomhedens

 • Telefonsystemer mv.
 • Udlevering af arbejdsmaterialer, fx værktøj, kuglepenne og papir
 • Traditioner, fx fejring af jul, mærkedag, omgangstone m.v.
 • Regler, fx om sikkerhed, arbejdstider, afspadsering, påklædning m.v.
 • Forretningsgange

Kort sagt: Hvad gør vi, hvad gør vi ikke, hvordan gør vi det?

Fordel oplysningerne over tid, så den nye medarbejder ikke drukner i informationer de første dage, hvor alting er nyt og forvirrende.
Den ny unge medarbejder må ikke blive overladt til sig selv de første dage. Det er vigtigt, at den ny medarbejder oplever, at han/hun er prioriteret.

TIP!
Det er en god ide at udpege en kollega til buddy for den nye medarbejder. Kollegaen har til opgave at følge og støtte den nye kollega de første par uger, herunder besvare spørgsmål af mere praktisk karakter, instruere i alarmsystem og spise frokost med vedkommende

Internship at Fur farming

Fur farmingThe Danish climate, with its cool summers and mild winters, is ideal for fur animals.
Replete with the resources for providing the best fresh, nutritious feed due to the availability of the ingredients such as fish. Denmark also has a longstanding tradition of animal husbandry. As a result, some fur farmers have additional types of agriculture, including other animals and crops.

In order to breed the healthiest animals in the most appropriate way, Kopenhagen Fur has made substantial investments to continually optimise the environmental conditions on fur farms.

Additionally, Danish fur farmers use the latest IT advancements regarding management, control, breeding and analysis. These tools also give the farmer the best possible overview of the genetic progress of the herd, which ultimately contributes to a higher quality fur.

Få gratis rådgivning om reglerne for udenlandsk arbejdskraft

medarbejderHar I udenlandske medarbejdere ansat, kan I få en gratis gennemgang af reglerne på området, når SKAT holder informationsmøder i Middelfart, København og Aarhus i starten af marts.

Møderne sætter især fokus på, hvordan I kan hjælpe udenlandske medarbejdere i gang med det danske skattesystem. I kan finde dagsorden og tilmelde jer mødet på skat infomøde

Indhold på møderne:

– de generelle regler for fuld og begrænset skattepligt samt dobbeltdomicil

– reglerne for grænsegængere – hvilke fradrag medarbejderne kan få, herunder rejse-, befordrings- og ægtefællefradrag

– hvordan de hjælper medarbejderne med at søge om skattepersonnummer

– hvordan de hjælper medarbejderne med at få styr på årsopgørelsen.

Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Møderne finder sted på følgende datoer og skattecentre:

6. marts – Skattecenter Middelfart

7. marts – Skattecenter København

8. marts – Skattecenter Aarhus

 

Tag godt imod din nye medarbejder

welcomeDen gode modtagelse

Introduktionen er helt afgørende ved opstart af en ny medarbejder. En god start er det bedste udgangspunkt for at sikre stabil arbejdskraft. Det er vigtigt, at man får lavet en intro-plan og får afstemt forventningerne fra første dag. Det er et fælles ansvar at skabe arbejdsglæde på arbejdspladsen, og det er bestemt til din egen fordel, at det sker så hurtigt og godt som muligt.

De første 30 dage i ansættelsen er afgørende for, om den nyansatte finder sig til rette på arbejdspladsen. Derfor er en god og systematisk modtagelse af nye medarbejdere vigtig for både arbejdspladsen og den nye medarbejders arbejdsmiljø.

Sådan sikrer I en god start

Giv unge og nyansatte medarbejdere en god start ved at opfylde følgende:

Tjekliste: Lav en tjekliste til instruktionsforløbet, så man sikrer, at alle forhold af betydning for den unges arbejde bliver gennemgået.
Oplæring: Sørg for, at den unge bliver instrueret og oplært grundigt, inden arbejdet påbegyndes.
Opfølgning: Sørg for, at der løbende bliver fulgt op på instruktionen og oplæringen.
Tilsyn: Sørg for, at der jævnligt føres tilsyn med, at medarbejderne udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
Sæt tid af: Husk at afsætte den fornødne tid til oplæringen, instruktionen og tilsynet
Spørgsmål: Den nye medarbejder skal løbende have mulighed for at stille spørgsmål, hvis han eller hun er i tvivl om noget.

Tag udfordringen alvorlig

Udviklingen i landbruget som arbejdsplads viser at en stadig større andel af bedrifterne beskæftiger tre eller flere medarbejdere. Mange medarbejdere i landbruget er desuden unge i uddannelsespraktik, og en del er udlændinge fra især Østeuropa. Udviklingen stiller landbruget over for nye udfordringer. Vi ved at udenlandske medarbejdere kræver ekstra indsats, fordi det er vanskeligere at integrere udenlandske medarbejdere, så de forstår arbejdsgangene. De kommer med en anden arbejdskultur og sproget kan være en begrænsning.

Der er mange gevinster at hente med en god introduktion

Hyppig udskiftning i medarbejdergruppen har dårlig indvirkning på både arbejdsmiljø og økonomi samt oplæringsperioden af en ny medarbejder, hvor bedriften vil opleve nedsat effektivite. Med en god introduktion til nye medarbejdere holder du ikke bare længere på dem, du oplever også markante gevinster på en række forhold til gavn for alle på arbejdspladsen:

 • Bedre trivsel for den nyansatte
 • Større kvalitet i opgaveløsningen
 • Bedre fastholdelse af medarbejdere
 • Færre arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • De nye bliver hurtigere produktive og kan aflaste deres kolleger
 • Stærkere fællesskab på arbejdspladse

God introduktion fastholder.

Undersøgelser viser, at medarbejdere, som får et velstruktureret introduktionsprogram, har 70 pct. større sandsynlighed for fortsat at være på arbejdspladsen.

agri LIDA

 

Kontrol skal afsløre illegale arbejdere

PolitiStyrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) arbejder målrettet med kontrol for at forebygge og bekæmpe brud på reglerne for opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere på erhvervs- og studieområdet. SIRI gennemfører følgende indsatser i forhold til kontrol af illegalt arbejde:

 • Registersamkøring af SIRI’s sagsbehandlingssystem med eIndkomst, hvorved der findes udlændinge med registreret indkomst, efter deres opholdsgrundlag er ophørt. Det vil typisk være situationer, hvor udlændingen fortsætter med at arbejde eller opholde sig i Danmark, efter at opholdstilladelsen er blevet inddraget, udløbet, bortfaldet, nægtet forlænget eller ansøgningen erblevet afvist eller afslået.
 • Registersamkøring af SIRI’s sagsbehandlingssystem med eIndkomst, hvorved der findes udlændinge, der arbejder i strid med deres gyldige opholds og arbejdstilladelse. Det kan fx være studerende, der arbejder flere timer end tilladelsen giver ret til.
 • Kontrol af opholdsgrundlag ved oplysninger fra SKAT om arbejdsgiveres beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med administrativt CPR-nummer ud-stedt af SKAT (skattekortkontrol)

Fælles Myndighedsindsats.

Hvis det i de ovenstående sager vurderes, at betingelserne ikke har været overholdt, kan opholdstilladelsen efter omstændighederne inddrages. Hvis der er mistanke om ulovligt ophold eller arbejde, vil det endvidere blive vurderet, om politiet skal anmodes om at foretage en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for strafforfølgning af udlænding og/eller arbejdsgiver. Hvis der som led i SIRI’s sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelser findes mistanke om ulovligt ophold/arbejde, vil det blive vurderet om politiet skal anmodes om at foretage en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for straffeforfølgning af udlænding og/eller arbejdsgiver.

Derudover deltager SIRI i udgående kontrol ved virksomhedsbesøg i samarbejde med andre myndigheder, primært i regi af social dumping hhv.

Det er politiet, der har kompetencen til udgående udlændingekon-trol, og SIRI deltager derfor kun i aktioner, hvor politiet deltager. SIRI bistår politiet ved kontrol af antrufne udlændinges grundlag for ophold og arbejde og vejleder arbejdsgivere om reglerne herom.