Tag-arkiv: work denmark

Supervisory visit

 Supervisory visit.

The social partners (the association of agricultural employers, the trade union of 3F and Agriculture & Food Council) are obliged by the Danish authorities to visit a number of interns of the Danish agricultural/horticultural internship program.

 

 

“You and your intern host have been randomly selected for such a visit.

 • The letter you get will inform you about the purpose of the visit, what papers you need to bring to the interview and the length of the interview. The date and time of the interview is listed in the letter for your host.
 • The selection of those selected for supervision is based on a random principle, but according to the agreement must comprise between 5 and 10% of the approvals given during the year.

The purpose of the visit is to ensure that:

 • the conditions of your stay is in accordance with the aims of the internship program
 • your wage- and working hours are according to the collective agreements
 • the aims and tasks of your daily work as an intern are in accordance with that of the vocation training program in Denmark
 • your stay in Denmark is taking place in relation to a relevant study or training in your home country
 • accommodation during your stay is of appropriate standard

What official papers are required?

We ask you and your host to have all appropriate paper available for the interview:

 • your contract
 • documentation for your wage and tax (paycheck)
 • work permit

How will the interview take place?

The interview is carried out in an informal situation. The interview will for some part include your host, but can also for some aspects take place without your host if desired. You are welcome to come forward with additional questions or aspects related to your stay.

Where will the interview take place?

The interview and visit will take place at the address of your workplace and we expect that the interview will last about 45 minutes. If your host has more than one intern that has been selected for a supervisory visit, the interview will include this/these person(s).

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere

mistrivselMange danske ledere ved ikke, hvordan de skal gribe det an, når medarbejderne ikke trives på jobbet. En kulturændring er nødvendig…

Mavepine, hovedpine, tristhed og en irritabel tone kan forekomme, hvis en medarbejder ikke trives. Det kan sågar være, at frokosten bliver indtaget alene, og at medarbejderen bliver mere indadvendt end hidtil.

Dette er blot nogle af de mange tegn, der kan være på, at en medarbejder ikke har det godt på jobbet. Faktisk kan 60 pct. af de danske ledere godt se, når de ansatte ikke trives.

Men 70 pct. af lederne har ikke kompetencerne til at håndtere medarbejdernes mistrivsel på en ordentlig måde, viser en ny undersøgelse.

Den danske ledelseskultur lider af berøringsangst

Når noget er ubehageligt, håber mange danske ledere, at det går over af sig selv. De føler sig utrygge ved at tackle problemet – måske fordi de er bange for, at medarbejderen bryder sammen…

Første skridt mod en bedre hverdag er, at lederen ikke ignorerer problemet. Mand dig op, se din medarbejder i øjnene og søg i fællesskab med medarbejderen en løsning, der kan give arbejdsglæden tilbage, må opråbet lyde.

Mistrivsel på jobbet skal tages alvorligt, og det skal på dagsordenen i virksomhederne, så det ikke længere er et tabu at sige til sin chef, at man ikke trives.

»Chefen skal tage sig tid til at sætte sig ned og drikke en kop kaffe med medarbejderen, hvis vedkommende ikke har det godt.«

Det er en nødvendighed at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø, for i fremtiden vil endnu flere blive stressede. 78 pct. af de adspurgte ledere forventer, at hverdagen bliver mere stresset inden for de næste to år.

»Stress bliver den største udfordring i fremtiden. Derfor er der brug for en kulturændring hos lederne. De bliver nødt til at fokusere mere på forebyggelse…

»Det er enormt vigtigt, at vi forebygger den her hovedpine i stedet for bare at spise hovedpinepiller.«

Hvis folk ikke ved, hvad der forventes af dem, trives de ikke i en virksomhed. Derfor er det  meget vigtigt, at lederen i en virksomhed sætter nogle klare rammer for, hvad medarbejderens arbejdsopgaver skal være.

Lederen skal begynde med at skabe rammerne for, at medarbejderne ikke mistrives i første omgang. Det gør vedkommende ved klart at definere, hvad medarbejdernes rolle i virksomheden skal være. Hvis det for en medarbejder er uklart, hvad hans opgaver er, kan han hurtigt komme til at mistrives…

Den attraktive arbejdsplads

arbejdspladsDine nye medarbejdere kommer ikke ind af stalddøren af sig selv… Hele landbruget har i en årrække haft svært ved at tiltrække ny arbejdskraft. Der er derfor behov for at gøre landbruget til en mere attraktiv arbejdsplads.
God ledelse, godt arbejdsmiljø og gode resultater i produktionen hænger uløseligt sammen.

Hvad koster det at skifte en medarbejder?

Det koster dig dyrt, hver gang en medarbejder skal udskiftes. Medarbejderen, der er på vej
væk, kan koste både løn og nedsat produktivitet. Rekrutteringen af den nye medarbejder
koster tid og penge, og indkøring medfører nedsat produktivitet hos både den nyansatte
og de personer, der står for oplæringen. Der opstår et værditab, når en fuldt værdibidragende landbrugsmedarbejder udskiftes med en ny.

Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny, dansk ferielov i kraft.

ferieMed den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag. Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

Hvor din ferie tidligere blev optjent fra 1. januar til 31. december, bliver ferien nu optjent løbende i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder). Med den nye ferieordning vil du – som i dag – optjene 2,08 feriedage om måneden.

Samtidighedsferie

Er du ny på arbejdsmarkedet, kan du med den nye ferieordning holde ferie tidligere (samtidighedsferie) end nu, hvor der i visse tilfælde kan gå op til 1,5 år, før du har ret til ferie med løn.

Den nye ferieordning betyder, at du kan afholde din optjente ferie fra den 1. september til den 31. december året efter (16 måneder). Du kan altså holde ferie løbende i 16 måneder, og det betyder, at du kan planlægge din ferie mere fleksibelt.

Overgangsordning

Ferieloven træder i kraft 1. september 2020. I perioden fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020 vil der dog være en overgangsordning, hvor ferie der optjenes i den periode vil blive indbetalt til en fond (indefrysning af ferie).

Det betyder, at 2019 er et forkortet ferieår. Den betalte ferie eller den feriegodtgørelse som du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du bruge til at holde sommerferie i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Du kan også overføre (noget af) den betalte ferie eller den feriegodtgørelse, som du optjener fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019, til afholdelse efter den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020.

Ferie i 2019

Som udgangspunkt skal du holde ferie, som du plejer, i 2019.

SKAB TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

Hvis der er latter og energi på din arbejdsplads, er der sikkert også god trivsel. Hører du ofte dine kolleger grine, og drager de hjemad fulde af energi, fordi det har været en god dag, hvor de fik nået en masse? Eller sukker de over udsigten til en ny arbejdsdag, når de møder om morgenen? Er de irritable og trætte, når arbejdsdagen er slut?

Negative belastninger i arbejdsmiljøet, som slider på medarbejderne

 • For højt arbejdstempo
 • For stor arbejdsmængde
 • Rollekonflikter (modstridende krav; krav af faglig eller etisk karakter, som strider imod personens moral og etik)
 • Krænkende handlinger (vold og trusler; mobning, sladder og bagtalelse; konflikter)
 • Hyppige forandringer

Positive faktorer i arbejdsmiljøet, som bidrager til medarbejderens trivsel og arbejdsglæde.

 • Indflydelse
 • Udviklingsmuligheder
 • Social støtte
 • Information/forudsigelighed
 • God ledelse
 • Rolleklarhed
 • Tillid
 • Anerkendelse/belønning

Vær opmærksom på, at den enkelte medarbejder

 • kan se sit job i en større sammenhæng i organisationen
 • kender og kan forstå de krav, der stilles til hans/hendes kompetencer
 • får opbakning i hverdagen fra leder og kolleger til at udvikle sine kompetencer

Lederens håndtering af konflikter på arbejdspladsen

konfliktKonflikter på arbejdspladsen kan være ødelæggende for den enkelte medarbejder og for trivslen og produktiviteten. Men før en faglig uenighed bliver til en konflikt, kan den have et potentiale for at udvikle arbejdspladsen i en positiv retning. Som leder spiller du en afgørende rolle i forståelsen og håndteringen af konflikter blandt de medarbejdere, du har personaleansvar for: Det er dit ansvar at give plads til faglige uenigheder og håndtere konflikter, før de løber løbsk.

Håndtér konflikten i tide

På en arbejdsplads kan der opstå konflikter mellem to eller flere medarbejdere om faglige uenigheder, mangel på ressourcer eller forskellige værdier. De kan også udvikle sig til personkonflikter. Uløste konflikter er altid negative. De tager energi og ressourcer og giver en dårlig stemning på arbejdspladsen. Det kan blive en stor belastning for både medarbejderne og dig som leder og blokere for gode relationer og effektivt samarbejde.
Som leder har du både en interesse i og et ansvar for at håndtere en konflikt i tide.

Giv plads til uenigheder – stop konflikten

Uenigheder på arbejdspladsen er i sig selv uundgåelige. Når de er faglige og holder sig til ’sagen’, kan de være med til at udvikle arbejdspladsen, ruske op i indgroede vaner og åbne for nye måder at se tingene på. Som leder kan du være med til at skabe en kultur, hvor faglige uenigheder respektfuldt kan undersøges, før de bliver til destruktive konflikter. God ledelse og klare spilleregler har en afgørende betydning. Når en uenighed optrappes og ikke længere handler om ’sagen’, bliver det til en konflikt, du som leder må håndtere mere direkte. Her kan det være en god ide at lederen sætter gang i brug af redskaber
som aktiv lytning, mediation eller konfliktmægling og anerkendende undersøgelse.

EN GOD TONE SMITTER, MEN DET GØR EN DÅRLIG TONE OGSÅ

Om omgangstonen

tal ordentligtOmgangstonen handler om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen, dvs. både kommunikationen medarbejderne imellem, men også din kommunikation over for medarbejderne. Generelt vidner en god omgangstone om, at der er et godt samarbejdsklima på arbejdspladsen, og at I respekterer hinanden. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også. Omgivelserne mærker hurtigt, hvis tonen er dårlig.

En dårlig omgangstone kan være udtryk for dårlig trivsel og en måde at håndtere stresssituationer på. Når vi er stressede eller ved at blive stressede, reagerer nogle ved at blive mere irritable og ”bider af” andre, nogle bliver pessimistiske og opgivende, og andre reagerer ved ikke at sige så meget. Under tidspres, eller hvis man har en dårlig dag, kan en hård tone være det, der får bægeret til at flyde over. Så selv om man hidtil har kunnet klare tonen, bliver det pludselig for meget og kan føre til konflikter på arbejdspladsen.
Derfor bør der gribes ind over for en dårlig omgangstone, og det bør drøftes, hvordan man taler til hinanden.

Hvad kan du gøre

For at få overblik over, hvad du kan gøre, så start med at finde ud af, hvad det er, der fortælles/opleves om omgangstonen hos jer, hvad problemet er, hvem der oplever det, og hvem eller hvad der er med til at skabe den dårlige omgangstone.
På en arbejdsplads, hvor omgangstonen har baggrund i virksomhedskultur og gamle vaner, kan det måske være vanskeligt selv at se, hvor skoen trykker. Her kan udsagn omkring omgangstonen fra nye medarbejdere eller medarbejdere, der siger op, være en indikator.
I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS), hvis I gennemfører sådanne, kan du tage omgangstonen op med den enkelte medarbejder og høre, hvad han/hun synes om den måde, man omgås hinanden på.

Samtale med enkeltpersoner

Bliver du opmærksom på, at det er enkelte medarbejdere, der er med til at skabe den dårlige omgangstone, bør du tage en snak med dem om deres adfærd. Undgå at virke anklagende, men vær bestemt i din holdning omkring, at I ikke accepterer en dårlig omgangstone på arbejdspladsen. Lyt også til den pågældende medarbejder, og find ud af, om der er noget, der ligger til grund for den omgangstone og adfærd, medarbejderen udviser.

Forebyg dårlig omgangstone

Tag en snak om omgangstonen på et personalemøde

I kan tage temaet ”Omgangstone” op på et personalemøde el.lign. og få en snak om, hvordan I omgås hinanden, og hvordan de forskellige medarbejdere opfatter omgangstonen. Tal også om, i hvilke situationer, at kommunikationen går skævt, og hvornår det er svært at ha’ en ordentlig omgangstone. Det er også vigtigt, at I ser fremad og får talt om, hvordan sproget og omgangsformen skal være, for at det er rart at være på arbejde, og hvad der kendetegner en god omgangstone for jer. På den måde får den enkelte medarbejder også mulighed for at tænke over den måde, han/hun selv kommunikerer på.

Giv konstruktivt kriktik

Med konstruktiv kritik har du fokus på sagen og ikke personen. Når du fx siger ”Du rydder aldrig op efter din vagt”, så virker det anklagende og kan starte en konflikt. I stedet gælder det om at blive på egen banehalvdel, dvs. at du har fokus på din egen oplevelse af situationen og dine egne behov, fx ”Kan vi ikke aftale, at vi rydder op efter hver vagt”.  Tænk på tid og sted, når du giver kritik – udtryk aldrig din kritik over for en person i andres påhør – hverken kolleger eller kunder.

Aftal spilleregler

I kan også aftale nogle spilleregler for, hvordan omgangstonen skal være. Her er det vigtigt, at alle er med til at finde de spilleregler, der skal gælde på jeres arbejdsplads.

Spillereglerne kunne fx være:

 • Vi taler med hinanden og ikke om hinanden
 • Vi forventer, at alle bidrager til at skabe en god omgangstone og gode relationer
 • Vi respekterer hinanden og behandler hinanden ligeværdigt
 • Vi accepterer ikke drilleri, dårlig omgangstone eller mobning
 • Vi må godt afreagere en gang imellem, men hvis det ofte handler om den samme kollega, bør vi tage diskussionen med den pågældende
 •  Hvis du er uenig med din kollega, så gå direkte til vedkommende – hold fokus på sagen, og tag udgangspunkt i det, du føler og dine behov, så du ikke virker bebrejdende
 • Hvis din kollega taler til dig om en 3. person, så spørg kollegaen, om han/hun har sagt det til vedkommende selv
 • Når vi er vidne til drilleri, dårlige omgangstone eller mobning, går vi til vores arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Multicultural Workplace

multiWorking as intern at agri LIDA internship program involves coming into contact with cultures other than your own. Regardless of whether you have a Danish background or any other cultural background, you will meet people who have a different background than you.

Agri LIDA has students on internships in Denmark from more than 25 countries. This means that having colleagues with a different cultural background than yourself is very common.

A Danish multi-cultural workplace can be vital and exciting.

Working in an environment with people of different backgrounds, races and nationalities can be a rewarding and fulfilling professional experience. You can expand your horizons by learning different communication skills and approaches while interacting with people from around the world. However, working in a multicultural workplace does require a certain amount of tact, diplomacy and a willingness to learn, adapt and compromise.

Patience and Understanding

Working with colleagues in a multicultural environment requires a certain level of patience. People from different backgrounds often have different ways of approaching tasks and human interactions. These are neither right nor wrong, only different. Having the patience to take the time to fully understand where colleagues are coming from in different workplace scenarios can help you all work together more efficiently and effectively.

Respectful Acceptance

Cultural differences range vast and wide, from religious beliefs to cultural norms. People from diverse backgrounds bring a number of different socially-acceptable professional and personal practices into the workplace. Whether or not you agree with your colleagues, it is important to respect their differences. This means restraining yourself from commenting on things you are unfamiliar with or don’t particularly agree with and accepting your colleagues’ cultural backgrounds for what they are.

Language Use

People who don’t speak your native language might inadvertently use words or phrases that you might find inappropriate for the workplace. Give colleagues with new language skills leeway in how they use their words. If you feel a colleague inadvertently offends customers due to inexperience with certain accepted customs and practices, discuss the issue privately with your human resources representative. This person is trained to deal with these types of situations in a professional and effective manner.

Willingness to Learn

Working with people from other backgrounds exposes you to customs, cultures and practices you might never have otherwise come in contact with. A willingness to get to know your colleagues on a personal level will create a sense of goodwill in the workplace that can translate to better professional collaboration. Most people, when asked in an appropriate way, are more than happy to talk about differences between cultures. This can give you greater insight into why people think, behave and act the way they do. Be open to discussing your own background and cultural beliefs, provided these conversations don’t tread into inappropriate workplace conversation. If you are unsure about what constitutes inappropriate workplace dialogue, consult your human resources representative.

We’d be happy to welcome you!

Has an intern ever been fired for being incompetent?

YOU-ARE-FIREDTo answer your question, yes. Not often, but it  happens.

When you finally land the internship you’ve been dreaming of, the last thing you want to do is lose it. It’s so exciting to get started in a real workplace. The possibility of getting fired probably hadn’t even crossed your mind…

Some interns seem to think they can get away with anything. But if the news has taught us anything… it’s that even interns can get fired. In fact, interns gets fired because they cros a line during their internships.

When interns are paid by the company for their internship, the company expects you to work as per the company standards and follow the company’s code of conduct. If you fail to follow this the company may take strict action against you or worst fire you.

For interns, it can be hard to put yourselves out there. Sometimes you much rather hang in the background. What you don’t realize is that’s not a good strategy — for you or for the company.

 • The biggest mistake interns make is not taking initiative. Some interns treat the fact that they’re an intern as permission to sit back and wait for things to happen – like in grade school, when our only job as students was to sit and be taught.
 • Take the work seriously! The worst thing an intern can do is to not treat the internship like the professional opportunity that it is. This includes showing up late, or not at all, missing deadlines or being lazy, and seeming disinterested in being here…

You  really need to consider how your actions and behaviors are going to impact the short and long term. Even at internships, performance and reputation matter and can be a gating factor to your future success.