Tag-arkiv: work culture denmark

Rygning på arbejdspladsen

Røgfrit miljø

Alle virksomheder skal have en skriftlig rygepolitik, som skal sikre, at ingen udsættes for passiv rygning

Det er som hovedregel forbudt at ryge på arbejdspladsen for at beskytte medarbejdere mod passiv rygning. I loven er der desuden krav om, at arbejdspladsen skal have en rygepolitik.

Rygepolitik

Alle virksomheder skal have en rygepolitik. Den skal fortælle, om man må ryge på virksomheden. Hvis virksomheden tillader rygning, skal det præciseres, hvor der må ryges. Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle, fx på en opslagstavle, og det skal fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det vil få, hvis politikken ikke bliver overholdt. Det kan fx være en påtale.

Bud på en rygepolitik

Den letteste rygepolitik, som allerede er kendt i en række virksomheder, er at forbyde rygning totalt indendørs i arbejdstiden.

På nogle arbejdspladser er det endda helt forbudt at ryge i arbejdstiden.

Ønsker din virksomhed at give rygerne mulighed for at ryge, kunne en rygepolitik for eksempel se sådan ud:

 • Virksomheden ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv rygning.
 • På denne virksomhed skal alle beskyttes mod passiv rygning, men rygere skal have mulighed for at ryge i arbejdstiden.
 • Derfor er det ikke tilladt at ryge indendørs, og hvor røgen i øvrigt kan genere andre. Men der er følgende undtagelser for rygeforbuddet:
 • Rygning kan være tilladt på enkeltmandsarbejdspladser, hvor arbejdet foregår i et lukket rum, og hvor kun rygeren opholder sig. Det er rygerens pligt at sikre, at lokalet udluftes godt, og at der ikke ryges umiddelbart før den aftalte rengøring af lokalet.
 • Der opstilles et antal rygekabiner på nærmere udvalgte steder. Kabinerne kan benyttes af op til to personer af gangen.   
 • Al rygning foregår udendørs på nærmere anviste områder, der er afmærkede. Herved undgås det, at andre udsættes for røgen.
 • Rygning er tilladt udendørs på virksomhedens område.
 • Det er ikke tilladt at ryge i virksomhedens køretøjer.
 • Virksomheden stiller gratis rygetrangsbekæmpelsesmidler til rådighed i arbejdstiden og tilbyder støtte til rygestopkurser.
 • Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen vil ved 1. overtrædelse få tilbud om et rygestop-kursus.

You got fired. What’s next?

 Don’t panic.

Your heart is pounding. You’re freaking out. You don’t know what to do. It’s okay. Oprah’s been fired… Vogue editor Anna Wintour has been fired… Steve Jobs was fired from the company he co-created… Know that you are not a failure. You are simply facing a setback.

 

Take a step back and reevaluate.

 • As cliché as it sounds, everything happens for a reason. This is the time to assess the situation at hand.  Understand why you have been fired. Figure out your strengths and weaknesses and take accountability for what you may have done wrong. Blaming others won’t help.  Ask yourself questions such as
 • Was it the right place for you?
  Is this career you really want?
  Were there outside factors contributing to your setbacks or were you simply unmotivated?
 • We advises students to speak with their advisors after the termination.
 • If they were terminated mid-internship, we would encourage them to first talk to their advisor. It is always good to self-reflect on what went wrong and how to avoid making the same mistakes with the next internship. The advisor will help with this process and also help the student understand (from an employer perspective) why they were terminated. The advisor should be able to help the student find an internship that speaks to the student’s strength and gives the person the best chance to be successful.
 • Whatever the answer to whatever question, it is good to figure it all out before applying to your next internship. In addition, this would be a good time to relax and get your head together. This can be emotionally straining.

Redo your resume and cover letter.

 • After taking time to reflect and move forward, it would be best to edit your resume and cover letter. If you truly understand what went wrong at your last internship and how you learned and improved, be prepared to talk about being fired. Depending on the circumstances though, it may not be best to put yourself in a situation where your former experience can jeopardize a new one. Removing that experience from your resume may be necessary. However, honesty is the best policy.
 • Keep in mind though, if the employer finds out you lied on an application then it could be grounds for termination since the application would have been falsified…Recruiters are mini investigators and will press about gaps in employment and can also find information on LinkedIn and other social media.

Move forward.

 • That’s it. It’s over. It happened. You learned your lesson. Be sure to take the lesson with you into your next professional endeavor. Focus on your strengths and work on your weaknesses.
 • Employers want to know that you learned from the experience and how you would have/will do things different. They also know that whatever you did to get fired, you own and won’t do again.
 • The moral of the story is learning from your mistakes. It is okay to pick yourself up, and move forward. Before seeking an internship, find out if that company or organization is a place you feel fits. Professionalism is key. If you decide that you won’t let your mistakes hinder you from success, then you will be just fine.

Things Not to Say or Do If You’re Fired

 • Don’t impulsively disparage your supervisor or blame co-workers or subordinates for your performance problems. This is a hard one if you think they helped cost you your job, but future employers will conduct thorough background checks and seek input from former colleagues at all levels. Any enemies that you’ve made with your departing comments will be more likely to share damaging information. Parting impressions can be lasting and might influence staff to view you as a negative person
 • Don’t be afraid toask for a recommendationas part of your separation agreement, or at least clarify how your employer will field inquiries about your tenure. If you have supportive colleagues, ask if they might furnish a positive recommendation while you are still in close contact.
 • Don’t broadcast your firing to networking contacts and friends immediately. Before you tell the world you’ve lost your job, take the time to think through your message and how you’d like to be perceived by colleagues and other professional contacts. Frame your story around a theme such as the job not being the right fit for you. But don’t be overly critical of your employer or the company in general. Save your venting of emotions for a limited group of trusted friends or family members.
 • Most importantly, don’t lose faith in yourself. A firing can be demoralizing but remember it is only one employer’s decision, and there will be other, more suitable options for you. Take the time to regroup and find a job that is a better fit for you and your interests. It may be that this wasn’t the right job for you and a push to find a new one is just what you needed to move along your career.

Tilsynsbesøg af udenlandsk praktikant

Praktikvirksomhed med udenlandske praktikanter

Tilsyn med udenlandske praktikanter   

 Jordbrugets Uddannelser har indgået aftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om, at Jordbrugets Uddannelser stikprøvevis foretager tilsynsbesøg på praktikvirksomheder, der har udenlandske praktikanter beskæftiget.

Udvælgelsen af de, der udtages til et tilsyn sker efter et tilfældighedsprincip, men skal i henhold til aftalen omfatte mellem 5 til 10 % af de godkendelser der gives i løbet af året.

Tilsynet omfatter:

En konstatering af, at ansættelsen følger de forudsætninger som arbejds- og opholdstilladelsen er givet på, hvilket vil sige løn og ansættelsesvilkår i henhold til ansøgningen og at der udføres arbejde, der er relevant i forhold til den uddannelse praktikanten er i gang med i sit hjemland.

Den udenlandske praktikant skal fremvise følgende dokumenter ved besøget: Opholdstilladelse, ansættelseskontrakt, seneste lønseddel og sygesikringsbevis.

Tilsynsrapport og evt. opfølgning

De tilsynsførende udarbejder i forbindelse med tilsynet en tilsynsrapport med oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, praktikantens arbejdsområder og uddannelsesforløb samt resultatet af tilsynet m.m.

Såfremt resultatet af tilsynet giver anledning til anmærkninger i tilsynsrapporten vil praktikvirksomheden skriftligt modtage oplysninger om, hvilke anmærkningerne de tilsynsførende har anført i tilsynsrapporten. Hvis tilsynet ikke giver anledning til bemærkninger vil der ikke blive fremsendt yderligere. 

Tilsynsrapporter med anmærkninger videregives til SIRI, evt. andre myndigheder eller det faglige udvalg for erhvervsuddannelsen. Jordbrugets Uddannelser er nedsat af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Fagligt Fælles Forbund og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere.

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere

mistrivselMange danske ledere ved ikke, hvordan de skal gribe det an, når medarbejderne ikke trives på jobbet. En kulturændring er nødvendig…

Mavepine, hovedpine, tristhed og en irritabel tone kan forekomme, hvis en medarbejder ikke trives. Det kan sågar være, at frokosten bliver indtaget alene, og at medarbejderen bliver mere indadvendt end hidtil.

Dette er blot nogle af de mange tegn, der kan være på, at en medarbejder ikke har det godt på jobbet. Faktisk kan 60 pct. af de danske ledere godt se, når de ansatte ikke trives.

Men 70 pct. af lederne har ikke kompetencerne til at håndtere medarbejdernes mistrivsel på en ordentlig måde, viser en ny undersøgelse.

Den danske ledelseskultur lider af berøringsangst

Når noget er ubehageligt, håber mange danske ledere, at det går over af sig selv. De føler sig utrygge ved at tackle problemet – måske fordi de er bange for, at medarbejderen bryder sammen…

Første skridt mod en bedre hverdag er, at lederen ikke ignorerer problemet. Mand dig op, se din medarbejder i øjnene og søg i fællesskab med medarbejderen en løsning, der kan give arbejdsglæden tilbage, må opråbet lyde.

Mistrivsel på jobbet skal tages alvorligt, og det skal på dagsordenen i virksomhederne, så det ikke længere er et tabu at sige til sin chef, at man ikke trives.

»Chefen skal tage sig tid til at sætte sig ned og drikke en kop kaffe med medarbejderen, hvis vedkommende ikke har det godt.«

Det er en nødvendighed at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø, for i fremtiden vil endnu flere blive stressede. 78 pct. af de adspurgte ledere forventer, at hverdagen bliver mere stresset inden for de næste to år.

»Stress bliver den største udfordring i fremtiden. Derfor er der brug for en kulturændring hos lederne. De bliver nødt til at fokusere mere på forebyggelse…

»Det er enormt vigtigt, at vi forebygger den her hovedpine i stedet for bare at spise hovedpinepiller.«

Hvis folk ikke ved, hvad der forventes af dem, trives de ikke i en virksomhed. Derfor er det  meget vigtigt, at lederen i en virksomhed sætter nogle klare rammer for, hvad medarbejderens arbejdsopgaver skal være.

Lederen skal begynde med at skabe rammerne for, at medarbejderne ikke mistrives i første omgang. Det gør vedkommende ved klart at definere, hvad medarbejdernes rolle i virksomheden skal være. Hvis det for en medarbejder er uklart, hvad hans opgaver er, kan han hurtigt komme til at mistrives…

Undgå, at fleksible tider udvikler sig til overarbejde og stress

Vær opmærksom på arbejdsbyrden

StressDu presser medarbejderne for hårdt 

Intet kører gode medarbejdere ned som arbejdspres og overanstrengelse… Det er fristende at sætte de bedste medarbejdere på størstedelen af arbejdsopgaverne, og mange ledere falder i den fælde. Men at overanstrenge de gode medarbejdere kan skabe forvirring: Det får dem til at føle, at de bliver straffet for at gøre et godt stykke arbejde. 

Skab holdepunkter og pauser

Pauser fra arbejdet er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø. De hjælper til, at vi kan holde koncentrationen og overskuddet både fysisk og mentalt. Pauserne er dog i fare for at forsvinde i det grænseløse arbejde.

Overarbejde og for stort pres har den modsatte virkning på produktiviteten. En ny undersøgelse fra Stanford viser, at medarbejderes produktivitet forringes markant for hver time der går, når en arbejdsuge overskrider 50 timer. Hvis en arbejdsuge overskrider 55 timer, falder medarbejdernes produktivitet så markant, at de i realiteten ikke producerer noget brugbart længere. 

Hvis du ønsker at øge en dygtig medarbejders arbejdsbyrde, er det også en god idé at give medarbejderen noget for indsatsen. Talentfulde medarbejdere vil med glæde tage imod flere og mere udfordrende arbejdsopgaver, hvis de belønnes med fx mere frihed, et løntillæg eller en forfremmelse. Hvis du blot ændrer på arbejdsbyrden, fordi medarbejderen er talentfuld, vil medarbejderen søge en anden stilling, hvor hun modtager, hvad hun fortjener. 

Den attraktive arbejdsplads

arbejdspladsDine nye medarbejdere kommer ikke ind af stalddøren af sig selv… Hele landbruget har i en årrække haft svært ved at tiltrække ny arbejdskraft. Der er derfor behov for at gøre landbruget til en mere attraktiv arbejdsplads.
God ledelse, godt arbejdsmiljø og gode resultater i produktionen hænger uløseligt sammen.

Hvad koster det at skifte en medarbejder?

Det koster dig dyrt, hver gang en medarbejder skal udskiftes. Medarbejderen, der er på vej
væk, kan koste både løn og nedsat produktivitet. Rekrutteringen af den nye medarbejder
koster tid og penge, og indkøring medfører nedsat produktivitet hos både den nyansatte
og de personer, der står for oplæringen. Der opstår et værditab, når en fuldt værdibidragende landbrugsmedarbejder udskiftes med en ny.

Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny, dansk ferielov i kraft.

ferieMed den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag. Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

Hvor din ferie tidligere blev optjent fra 1. januar til 31. december, bliver ferien nu optjent løbende i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder). Med den nye ferieordning vil du – som i dag – optjene 2,08 feriedage om måneden.

Samtidighedsferie

Er du ny på arbejdsmarkedet, kan du med den nye ferieordning holde ferie tidligere (samtidighedsferie) end nu, hvor der i visse tilfælde kan gå op til 1,5 år, før du har ret til ferie med løn.

Den nye ferieordning betyder, at du kan afholde din optjente ferie fra den 1. september til den 31. december året efter (16 måneder). Du kan altså holde ferie løbende i 16 måneder, og det betyder, at du kan planlægge din ferie mere fleksibelt.

Overgangsordning

Ferieloven træder i kraft 1. september 2020. I perioden fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020 vil der dog være en overgangsordning, hvor ferie der optjenes i den periode vil blive indbetalt til en fond (indefrysning af ferie).

Det betyder, at 2019 er et forkortet ferieår. Den betalte ferie eller den feriegodtgørelse som du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du bruge til at holde sommerferie i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Du kan også overføre (noget af) den betalte ferie eller den feriegodtgørelse, som du optjener fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019, til afholdelse efter den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020.

Ferie i 2019

Som udgangspunkt skal du holde ferie, som du plejer, i 2019.

Glem myten om, at medarbejderne går på grund af chefen

motiverDet passer ikke, når det siges, at dygtige medarbejdere typisk forlader deres gode job, fordi de ikke kan med chefen.

Og nej, de færreste forlader jobbet på grund af chefen. De rejser fordi deres job ikke længere, og måske aldrig, har været meningsfuldt. Fordi de ikke mener, deres talent bliver udnyttet godt nok. Og fordi de ikke kan se en karriere i virksomheden for sig.

Vi understreger derfor vigtigheden af, at ledere – for at motivere og fastholde de dygtige medarbejdere – har fokus på, hvad deres medarbejdere nyder at arbejde med og på at knytte medarbejdere med supplerende kompetencer sammen. Så der også ad den vej skabes mere meningsfulde samarbejder.

Kloge ledere skaber mulighed for, at mennesker kan udnytte deres evner,  Så start med at interviewe medarbejderne om det, de gerne vil arbejde med – frem for at vente med at spørge, hvad der gik galt, den dag de står med benene halvt ude ad døren.

Sluk for den indre stemme og vær til stede

Alt for mange ledere er ikke mentalt til stede i samtaler med andre, men lader sindet gå på vandring og deres egen indre stemme overdøve det, der bliver sagt. Derfor er ledere – hvis de virkelig vil engagere og motivere andre – nødt til at dæmpe den indre stemme og al dens “jeg ved, hvad du vil sige, allerede før du har sagt det.”

VEJEN TIL EN GOD FØRSTE DAG

VEJEN TIL EN GOD FØRSTE DAG…

Der findes utallige historier om nye medarbejdere, der er mødt op til en mildt sagt uheldig første arbejdsdag. Negative oplevelser på første dag har konsekvenser. Hvis ikke medarbejderen ligefrem bliver væk dagen efter, giver det i hvert fald et ordentligt hug til trygheden og glæden ved jobbet.

En dårlig første dag kan også forlænge tiden, indtil vores nye medarbejder er helt oppe i gear. Og risikoen for, at ansættelsesforholdet bliver kort, stiger.
Vejen til en god første dag går gennem planlægning. Vi skal være parate til den nye.
Indsatsen skal naturligvis stå mål med virksomhedens størrelse, hvor mange resurser
vi har osv. I det følgende vises en række ideer, der kan benyttes efter behov.

Kontaktperson i virksomheden

Der skal være en person klar til at tage i mod. Der opstår ofte hastesager, og chefen kan blive tvunget ud på opgaver, der virker mere presserende, end at en ny ansat starter. Men hvis det kan ske så sørg for, at der er en backup-person. Det er en kæmpe ærgrelse for en ny medarbejder at tilbringe de første timer alene.

Morgenmad med kollegerne

En gammel klassiker er at have morgenbrød med og bruge en times tid på at
spise og tale om løst og fast. Og fx tage en ”bordet rundt”, så alle får præsenteret
sig selv. Hos dem der brugte tricket fra side 16 med at sende et lille spørgeskema
til den nye ansatte før første dag, er snakken allerede i gang.

Dagsplan og ugeplan

Der bør være en klar plan for, hvad der skal ske i løbet af den første uge. Måske
har du allerede tilsendt den, før den nye ansatte startede. Hvis ikke, så hav den
klar på skrivebordet eller hvad der nu vil være den nye medarbejders faste base.
Brug tid på at tale den igennem med den nye ansatte.

Hav konkrete opgaver klar

Et job kan være så indviklet, at det kræver en stor mængde oplæring at komme
rigtigt i gang. Men kan vi have konkrete opgaver klar til dag ét, vil det skabe stor
motivation hos den nye. Det gælder, uanset om det er en journalist, tømrer, frisør
eller praktikant… Opgaven skal selvfølgelig planlægges, så den ikke gør skade på
kundeforhold og andre relationer.

Rundvisning

Hvis der er tale om et større sted, så vis rundt og hils på folk i andre afdelinger og
forklar, hvad der sker. Det behøver ikke være chefen, der gør det. En kollega – fx
en buddy – kan gøre det ligeså godt. Det er i øvrigt også et fint ansvar at give
sine andre ansatte.

How to Prepare Yourself Before the Start of an Internship

Knowing where to find inside information about a potential employer can mean the difference between getting a job from a great company and heading down the wrong path.

It’s tempting to jump on the first job offer you get, but the last thing you want to do is find yourself working for a company that doesn’t align with your goals or values. But it’s difficult to get a full picture of a company’s culture and working environment in a few short interviews and one tour of the office building.

Take Time to Review the Company’s Website

Before starting your research, take some time to think about what you want and need — both from and beyond the job — to be successful and truly engaged at work.

Take time to review and learn about the company, its products and services, and the employees who currently work there. Check out current employees LinkedIn Profiles so that when you begin your internship, you’ll feel that you already know your supervisors and co-workers. Be prepared on your first day to go around and meet people and introduce yourself. Taking the initiative to meet your co-workers will help set a good tone for your ability to establish personal and professional relationships.