Gebyrer & betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

  • agri Lida`s betalingsbetingelser er netto kontant med rettidig betaling, 7 dage fra fakturadato. Hvis debitor har indvendinger til fakturaen, skal der reageres inden betalingsfristens udløb med en skriftlig indsigelse. Herefter bortfalder indsigelsesmuligheden og fakturaen skal betales.

Rykkerprocedure.

  • Ved overskridelse af sidste rettidige indbetalingsdato, vil efterfølgende opkrævning blive påført en morarente regnet fra forfaldsdato samt pålignet renter med 0,9% per påbegyndt måned samt rykkergebyr kr. 100,- per rykker.  Bliver beløbet ikke indbetalt lukkes for adgangen til vores service, og kan kun åbnes efter indbetaling af det skyldige beløb inkl. gebyr. Der underrettes samtidig om, at sagen går til inkasso såfremt fristen ikke overholdes.

Sikkerhedsstillelse / Forudbetaling

  • Hvis du har forfaldne regninger, der ikke er betalt og gentagne gange overskrider betalingsfrister, kan agri LIDA forlange at der stilles sikkerhed for fremtidige betalinger eller at der stilles krav om forudbetaling som sikkerhed for fremtidige levering. agri LIDA foretager en individuel vurdering af betalingsforhold inden det besluttes, om der skal stilles krav om sikkerhed eller forudbetaling.