Ansættelse af udenlandsk medarbejder

 Udenlandske praktikanter.

En international praktikant er mellem 19 og 29 år, taler rimeligt engelsk, har kørekort og er igang med sit studie i sit hjemland. Det betyder at den unge I modtager er motiveret og interesseret i at arbejde indenfor jeres branche.

 • Alle kandidater har bestået en international sprogtest for at kunne dokumentere, at man opfylder sprogkravene. Det kan være en IELTS, TOEFL eller Cambrigde sprogprøve. Sprogkravet er fastsat i SIRIS adgangsbekendtgørelse til landbrugspraktik.
 • Der vil selvfølgelig være en indkøringsperiode, men vores erfaring er, at de fleste studerende derefter er selvkørende og under tæt supervision kan udføre opgaver på lige fod med øvrige medarbejdere på stedet. 
 • Den unge kan være i praktik op til18 måneder.
 • De fleste praktikanter har kørekort, men de har ikke stor erfaring med at køre bil eller landbrugsmaskiner.
 • Mange internationale praktikanter kombinerer deres alsidige kulturelle baggrund med solid gå-påmod, eventyrlyst og en positiv indstilling til det danske sprog og kultur.

 Ansættelseskontrakt

 • Når du ansætter medarbejdere fra udlandet, bør du generelt set ansætte dem på samme vilkår, som danske medarbejdere arbejder under.
 • Udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark, er omfattet af dansk lovgivning. Derfor skal reglerne i eksempelvis arbejdsmiljøloven, ferieloven, lov om ligebehandling og lov om barsel overholdes.
 • Ansættelseskontrakter skal opfylde de gængse normer for løn og arbejdstid på området dvs. typisk 37 timers arbejdsuge og fastsat løn, for at danne grundlag for udstedelsen. Den ansatte skal arbejde på fuld tid.
 • De løn- og ansættelsesmæssige forhold i opholdstilladelsen SKAL overholdes. Huslejen må f.eks. ikke trækkes fra i bruttolønnen. Overarbejde kan i begrænset omfang og over en kort periode accepteres. Overarbejde med karakter af noget fast tilbagevendende mht. hyppighed og timetal kan derimod ikke accepteres.
 • Såfremt praktikværten ophæver aftalen skal værten beskæftige praktikanten indtil et nyt praktikophold kan påbegyndes hos en anden vært. Alternativt skal praktikværten betale praktikantens hjemrejse.

 EU-/EØS statsborgere

 • EU-/EØS-statsborgere kan frit indrejse i Danmark og må arbejde i Danmark allerede fra den dag de indrejser. Det betyder at de ikke skal have tilladelse til at arbejde i Danmark, men hvis ansættelsen forventes at vare mere end 3 måneder, skal medarbejderen registreres som arbejdstager i Danmark.

Borgere uden for EU

Opholds- og arbejdstilladelse

 • Der skal foreligge en arbejds- og opholdstilladelse, før ansøger må påbegynde arbejdet. 
 • Der SKAL der være udstedt en gyldig arbejds- og opholdstilladelse fra SIRI. Den udstedes på grundlag af en ansættelseskontrakt, en ansøgning , samt diverse andre dokumenter.
 • Ansættelseskontrakter skal opfylde de gængse normer for løn og arbejdstid på området dvs. typisk 37 timers arbejdsuge og fastsat løn, for at danne grundlag for udstedelsen. Den ansatte skal arbejde på fuld tid.
 • De løn- og ansættelsesmæssige forhold i opholdstilladelsen SKAL overholdes. Huslejen må f.eks. ikke trækkes fra i bruttolønnen. Overarbejde kan i begrænset omfang og over en kort periode accepteres. Overarbejde med karakter af noget fast tilbagevendende mht. hyppighed og timetal kan derimod ikke accepteres.
 • Vi anbefaler, at du kontakter os og søger rådgivning i forbindelse med ansættelse af medarbejdere fra tredjelande, da der gives bøder på kr. 10.000-20.000,- pr. måned, hvis reglerne ikke er overholdt.

Arbejdsgiverens ansvar

Når du ansætter udenlandske medarbejdere

 • Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at dine udenlandske medarbejdere har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse (opholdskort), før de begynder at arbejde i Danmark. Du har også ansvaret for, at de betaler indkomstskat, og at det bliver indberettet til SKAT.

Undgå bøvl og bøder

Sådan er reglerne

Det er som udgangspunkt arbejdsgiverens ansvar at have styr på, at hans udenlandske ansatte har papirerne i orden og arbejder lovligt hos ham.

 • Det er vigtigt som arbejdsgiver at være opmærksom på udlændingelovens regler, da det kan få store konsekvenser for arbejdsgiveren, hvis denne ansætter en udlænding, der ikke har den fornødne arbejdstilladelse.
 • Der gælder forskellige regler afhængig af, om udlændingen er fra Norden, fra et EU eller EØS-land eller fra et land uden for Europa. Udgangspunktet er, at der for statsborgere fra de nordiske lande, Norge, Sverige, Island og Finland ikke er krav om en arbejdstilladelse.
 • Hvis udlændingen derimod er tredjelandsstatsborger, hvilket vil sige, at udlændingen er fra et land uden for Norden, EU, EØS eller Schweiz, er der et krav om en fornøden arbejdstilladelse, inden pågældende kan arbejde i Danmark. 
 • Dette gælder også hvis praktikanten skifter praktiksted eller bliver ansat som fodermester på samme arbejdssted. Medarbejderen skal først have en ny arbejdstilladelse inden medarbejderen kan begynde arbejdet.
 • Som arbejdsgiver kan du blive straffet med bøde eller fængsel. Bøden kan være 50.000 kroner pr. påbegyndt måned pr. person, du har beskæftiget ulovligt.
 • SIRI kontrollerer, at udlændinges betingelser, for at arbejde lovligt i Danmark, overholdes ved at sammenkøre forskellige offentlige registre. Derfor er det vigtigt at have styr på, at udlændingen er ansat lovligt. 

Seks trin til at få styr på reglerne

 • Se medarbejderens pas: Statsborgerskab fremgår af passet.
 • Tjek opholdskortet: Det er vigtigt at tjekke, om tilladelsen dækker det arbejde, medarbejderen skal udføre, at det er udstedt i Danmark, at medarbejderen er identisk med personen på billedet, samt at start – og udløbsdato er gyldige. 
 • Tag farvekopi af opholdskort og pas: Gem som dokumentation.
 • Stop arbejdet, når tilladelsen udløber: Hvis medarbejderen ikke har fået en ny arbejdstilladelse inden udløbet af den eksisterende, skal medarbejderen stoppe med at arbejde, når arbejdstilladelsen udløber.
 • Søg aktiv bekræftelse fra medarbejderen: På grund af de mange ordninger og manglende mulighed for at kontrollere, om en arbejdstilladelse er gyldig, bør man iværksætte interne kontroltiltag og processer, hvor udenlandske medarbejdere aktivt skal bekræfte, at deres arbejdstilladelse er gyldig.
 • Tre måneder før udløb: Igangsæt proces om fortsat lovligt arbejde i Danmark.